Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

CÁCH TÌM NĂM NHUẬN BẰNG THƠ

    TÌM NĂM NHUẬN BẰNG THƠ
                      Nguyễn Hồng Trân
Âm lịch tháng nhuận năm nào?
Chia cho 19 dựa vào năm Dương
Số dư chú ý tận tường
0 -3 -6 -9 là vương nhuận rồi
Bội số 3 nữa (11-14- 17) cũng thế thôi
Số dư như vậy đúng rồi nhuận năm
Còn tìm tháng nhuận khó khăn
Phải biết lịch pháp mới mong tính thành.
                 ==00==   
Tính nhuận Dương lịch thì nhanh
Chia hết cho 4 là thành nhuận năm
Cố định tháng nhuận đừng nhầm
Có ngày 29 cuối tuần tháng hai
Trường hợp năm trọn kéo dài
Số biểu ở cuối có vài số không (00)
Thì bỏ hai số cuối cùng
Chia hết cho 4 là trùng nhuận năm. 
                 ==00==
Xin nêu vài ví dụ để minh chứng những điều nêu trên:
I.Về tìm năm nhuận Âm lịch:
Ví dụ 1: Tìm năm năm Canh Dần = 2010 có nhuận không?
Ta đem 2010 chia cho 19 thì còn dư 15, vậy năm này không có nhuận Âm lịch.
Ví dụ 2: năm Nhâm Thìn = 2012.
Ta đem chia 2012 cho 19 thì còn dư 17. Vậy năm này có nhuận 1 tháng Âm lịch (nhuận 2 tháng 4).
II.Tìm năm nhuận Dương lịch:
Ví dụ 1: Ta tìm năm 1896 xem có nhuận thêm một ngày vào tháng 2 Dương lịch không? (vì hàng năm tháng 2 DL chỉ 28 ngày thôi).
Ta đem chia 1896 cho 4 thì hết, không còn dư. Như vậy năm này là năm nhuận DL và có ngày 29 tháng 2.
Ví dụ 2: Ta tìm năm 1900 có nhuận DL không?
Ta thấy số biểu năm DL này có 2 con số không cuối cùng nên ta chỉ lấy 2 số đầu để chia cho 4. Chia19 cho 4 còn dư 3. Vậy năm DL này không có nhuận (tháng 2 vẫn 28 ngày).

Không có nhận xét nào: